top of page

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 

1.1. Fotograaf: Lensoftiff, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0780.449.726 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Voldersstraat 147, bus A000.

1.2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst afneemt van de Fotograaf.

Artikel 2. Toepassing van de algemene voorwaarden

 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit en naar aanleiding van de opdracht van de Fotograaf. Van deze algemene voorwaarden kan enkel door de partijen worden afgeweken, wanneer zij dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.2. De Fotograaf kan de algemene voorwaarden zonder verwittiging wijzigen of verder aanvullen. De Klant hoeft zich geen zorgen te maken: op de reeds gedane boekingen blijven de algemene voorwaarden zoals afgesproken ten tijde van de boeking van toepassing.

 

Artikel 3. Verbintenissen van de Fotograaf

3.1. De Fotograaf voert de opdracht, zoals schriftelijk afgesproken in de mail of op basis van de offerte, naar best inzicht en vermogen uit en dit rekening houdend met de regels van het goed vakmanschap.

 

3.2. De Fotograaf levert het door haar geselecteerde beeldmateriaal met nabewerking af. Dit gebeurt in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt. Bijkomende nabewerking is niet mogelijk.

 

3.3. De Fotograaf streeft ernaar om het beeldmateriaal binnen de maand na de fotosessie af te leveren.

 

Artikel 4. Verbintenissen van de Klant

4.1. De Klant zal alle verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden strikt naleven en zal het bedrag, zoals afgesproken in de mail of op basis van de offerte, tijdig en correct betalen.

4.2. De Klant zal zich onthouden van alles wat de uitvoering van de opdracht van de Fotograaf kan belemmeren en zal, waar nodig, maatregelen nemen. De extra kosten en uren, die door het toedoen van de Klant werden gemaakt, zijn ten laste van de Klant.

4.3. De Klant zal bij een fotosessie met huisdieren de veiligheid van de Fotograaf gedurende de uitvoering van de opdracht garanderen.

Artikel 5. Tarieven en betalingsmodaliteiten

5.1. De offerte van de Fotograaf is geldig tot 30 dagen na de datum van ontvangst en omvat een richtprijs. Extra kosten, waaronder de kilometervergoeding (€0.40/km buiten een straal van 10 km vanaf de vestiging van de Fotograaf) zijn niet in de richtprijs inbegrepen en worden nadien apart afgerekend.

5.2.  De Fotograaf kan op elk moment tarievenlijst aanpassen. De Klant hoeft zich geen zorgen te maken: tarieven die werden afgesproken ten tijde van de boeking van de desbetreffende opdracht, blijven behouden. Tenzij anders werd afgesproken, worden bij nieuwe of vervolgopdrachten, de nieuwe tarieven in acht genomen.

 

5.3. De betaling van de fotosessie geschiedt naargelang de duur van de fotosessie. Bij een klein fotomoment (30 minuten) betaalt de Klant contant of via overschrijving (QR bancontact) voor aanvang van de fotosessie. Bij een groot fotomoment (vanaf 1 uur) dient de Klant, ter garantie van de boeking, 1/3de van de totale prijs in voorschot te betalen. Het resterende bedrag betaalt de Klant voor aanvang van de fotosessie. Voorschotten worden slechts terugbetaald onder de vorm van een tegoedbon.

 

5.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag – 30 dagen na ontvangst van de factuur –, wordt de vergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van12 % per jaar, met een minimum van 50 EUR. Deze vergoeding is exclusief andere kosten, zoals bijvoorbeeld gerechts- en procedurekosten.

 

5.5. Bij niet-betaling van de Klant voor aanvang van de fotosessie, behoudt de Fotograaf het recht de eigen verplichtingen onder de opdracht op te schorten.

 

Artikel 6. Aanvaarding, uitvoering en annulatie van de opdracht

6.1. De Klant dient de offerte van de Fotograaf schriftelijk te aanvaarden. Dit kan gebeuren door middel van e-mail, sms’en, ... Indien een voorschot moet worden betaald, wordt de offerte geacht te zijn aanvaard op het moment van de betaling van het voorschot.

6.2. De Fotograaf en de Klant bepalen, in onderling overleg, de locatie van de fotosessie. De Fotograaf kan de Klant een extra vergoeding aanrekenen indien voor het bereiken van de locatie toegangsgelden zijn verschuldigd.

6.3. De Fotograaf zal, bij een fotosessie op buitenlocatie en in geval van slecht weer, in onderling overleg, de sessie te verplaatsen naar een locatie binnen of uitstellen naar een later te bepalen datum.

 

6.4. De Klant mag de uitvoering van de fotosessie tot 1 week voorafgaand en mits gegronde reden éénmalig uitstellen. Bij laattijdige annulatie – 3 werkdagen voor de geplande fotosessie - dient de klant een extra vergoeding te betalen. Voor een klein fotomoment bedraagt de extra vergoeding €10. Voor een groot fotomoment van 1 uur is de vergoeding € 20, 2 uur €30, 3uur €40 en 5 uur €50.

 

6.5. Indien de Klant de overeenkomst daarentegen wenst te verbreken, behoudt de Fotograaf het recht op het betaalde voorschot en op de alle kosten die reeds werden gemaakt ter uitvoering van de opdracht. 

 

6.6. De Fotograaf kan een fotosessie in geval van overmacht (vb. ziekte) annuleren. De Fotograaf zoekt dan samen met de Klant naar een nieuwe datum.

 

Artikel 7. Levering van het fotomateriaal

 

7.1. De termijn om het fotomateriaal te leveren gaat in op het moment van volledige betaling.  Deze termijn worden afhankelijk van de opdracht en bij benadering opgegeven en kunnen, bij laattijdige levering, niet worden ingeroepen ter verbreking van de overeenkomst of om schadevergoeding op te eisen.

7.2. De Fotograaf maakt een selectie van de foto’s en presenteert in een online galerij. De Klant kiest het afgesproken aantal foto’s volgens de offerte en ontvangt deze in jpg formaat. Indien de klant extra foto’s wenst te ontvangen, betaalt de Klant de extra kost zoals vermeld in de offerte. Foto’s die niet werden geselecteerd door de Fotograaf, kunnen door de Klant niet worden geraadpleegd en niet worden aangekocht.

7.3. Klachten omtrent het geleverde materiaal moeten steeds uiterlijk 7 dagen na levering per aangetekend schrijven worden toegestuurd. Indien de termijn wordt overschreden, wordt de levering geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom en GDPR

 

8.1. De foto’s gemaakt door de Fotograaf in uitvoering van zijn opdracht zijn fotografische werken zoals bedoeld in artikel XI. 164 e.v. WER en zijn onderhevig aan auteursrechten. Hierdoor behoudt de Fotograaf, ook na levering van het materiaal, de intellectuele eigendomsrechten op de foto’s.

 

8.2. De Klant krijgt na volledige betaling het recht om de foto’s voor persoonlijke doeleinden af te printen en te publiceren (vb. op de eigen sociale mediapagina’s). De Klant heeft niet het recht om de foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit vooraf schriftelijk werd overeengekomen en een voor de Fotograaf gepaste vergoeding werd betaald. Elke andere vorm van gebruik of overdracht van de foto’s is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk werd overeengekomen.

8.3. Van alle foto’s die tijdens de fotosessie worden genomen maakt de Fotograaf een selectie, die nadien zorgvuldig door de fotograaf worden bewerkt. De foto’s die de selectie niet gehaald hebben, kunnen door de Klant niet worden geraadpleegd, noch worden aangekocht.

8.4. De Klant moet de morele rechten van de Fotograaf respecteren. De Klant mag de foto’s niet op enige wijze bewerken en moet de Fotograaf steeds bij gebruik of publicatie daarvan vermelden. De Fotograaf mag de foto’s gebruiken om te dienen als promomateriaal. Als de Klant dit niet zou willen, dan dient deze de Fotograaf daarvan op het ogenblik van de fotosessie te verwittigen.

8.5. De Klant is, met uitsluiting van anderen, verantwoordelijk voor de het verkrijgen van de toestemming van de geportretteerde en vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken hierop.

 

8.6. Elk gebruik dat niet werd vooraf werd overeengekomen, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Fotograaf en geeft de Fotograaf het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de Fotograaf

 

9.1. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de Fotograaf is gedekt door middel van een BA-verzekering.

 

9.2. De Fotograaf is niet aansprakelijk in geval uitstel van de opdracht door overmacht of in geval van laattijdige levering van het fotomateriaal.

 

9.3. De Fotograaf is slechts aansprakelijk voor schade die door eigen opzet of grove nalatigheid, tijdens of naar aanleiding van de opdracht, aan de Klant of derden is veroorzaakt.

Artikel 10. Diverse

10.1. Alle geschillen die rijzen ten gevolge of naar aanleiding van de opdracht van de Fotograaf worden beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen zijn bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

bottom of page